Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Turon-Xojeli" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: "Turon-Xojeli" AJ
Наименование биржевого тикера: TRNJ
2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Республика Каракалпакстан, г. Ходжейли, ул. А.Палванова, дом 35
Почтовый адрес: Республика Каракалпакстан, г. Ходжейли, ул. А.Палванова, дом 35. инд:231300
Адрес электронной почты: turon-xojeli@rambler.ru
Официальный веб-сайт: www.turon-yog.uz
3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 6
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 24.06.2017
Дата составления протокола общего собрания: 04.07.2017
Место проведения общего собрания: г.Ходжейли, ул.А.Палванова, 35.
Кворум общего собрания: 81,47
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1 Жамиятда 2016 йил корпоратив бошқарув тамойилларига риоя қилиниши юзасидан Кузатув кенгашининг ҳисоботини ва қабул қилган қарорларини тасдиқлаш тўғрисида. 100,0 626 448 0 0 0 0
2 Жамият Бош директорининг 2016 йил якунлари бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш тўғрисида. 100,0 626 448 0 0 0 0
3 Жамият тафтиш комиссиясининг 2016 йил натижалари бўйича хисоботи ва хулосасини тасдиқлаш тўғрисида. 100,0 626 448 0 0 0 0
4 “HOMBUR-AUDIT” МЧЖаудиторлик ташкилоти томонидан жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолиятини миллий ҳамда “AUDIT KANON filiali” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолиятини халқаро аудит стандартларига асосан ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари бўйича ҳисоботи ва хулосаларини тасдиқлаш тўғрисида. 100,0 626 448 0 0 0 0
5 Жамиятнинг 2016 йил учун бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар ҳисоботларини тасдиқлаш тўғрисида. 100,0 626 448 0 0 0 0
6 Жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида. 0 100,0 626 448 0 0
7 Жамиятнинг 2017 йилга бизнес-режасини тасдиқлаш тўғрисида. 100,0 626 448 0 0 0 0
8 Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида. 100,0 626 448 0 0 0 0
9 Жамият Тафтиш комиссия аъзоларини сайлаш тўғрисида. 100,0 626 448 0 0 0 0
10 Жамият Бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини узайтириш уни қайта тузиш ёки бекор қилиш тўғрисида. 100,0 626 448 0 0 0 0
11 Жамиятнинг узоқ муддатли стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида. 100,0 626 448 0 0 0 0
12 Жамиятнинг 2017 йил фаолиятини текшириш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш. 100,0 626 448 0 0 0 0
13 Жамиятнинг кундалик хўжалик фаолиятига кирувчи битимларни белгилаш тўғрисида. 100,0 626 448 0 0 0 0
14 Эгаси ёки қонуний ҳуқуқий вориси, меросхўри томонидан талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш тўғрисида. 100,0 626 448 0 0 0 0
15 Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави ҳамда “Бошқарув ва ижроия органи аъзоларига ҳақ тўлаш” Тартибини тасдиқлаш тўғрисида. 0 100,0 626 448 0 0
16 Жамиятнинг “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида. 0 100,0 626 448 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1 Жамиятда 2016 йил корпоратив бошқарув тамойилларига риоя қилиниши юзасидан Кузатув кенгашининг ҳисоботини ва қабул қилган қарорлари тасдиқлансин.
2 Жамият Бош директорининг 2016 йил якунлари бўйича йиллик хисоботи тасдиқлансин.
3 Жамият тафтишчисининг 2016 йил натижалари бўйича хисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.
4 “HOMBUR-AUDIT” МЧЖаудиторлик ташкилоти томонидан жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолиятини миллий ҳамда “AUDIT KANON filiali” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолиятини халқаро аудит стандартларига асосан ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари бўйича ҳисоботи ва хулосалари тасдиқлансин.
5 Жамиятнинг 2016 йил учун бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар ҳисоботлари тасдиқлансин.
6 Фойдани тақсимлаш тўғрисида қарор қабул қилинмасин. “Турон-Хожели” АЖ Кузатув кенгашига, жамиятнинг 2016 йил фойдасини тақсимлаш масаласи 2017 йил 4-чоракда навбатдан ташқари акциядорларнинг умумий йиғилишини чақириб кўриб чиқиш топширилсин.
7 Жамиятнинг 2017 йилга бизнес-режасини тасдиқлансин.
8 Кузатув Кенгаши қуйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин: - Зуфаров Ойбек Окилжанович; - Умиров Дильшод Муминович; - Акбаров Фарход Рахманалиевич; - Собиров Илхом Рахмонович; - Курбанов Аъзамжон Бешимович.
9 Жамият тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин: - Халменов Пулат Исакович; - Яхшибаев Сардор Хайитбаевич; - Омаров Шерзод Юлчиевич.
10 Сапарбаев Мансурбек Бахтиярович 1 (бир) йил муддатга жамият Бош директори лавозимига тасдиқлансин.
11 Жамиятнинг узоқ муддатли стратегияси тасдиқлансин.
12 12.1. Жамиятнинг 2017 йилги фаолиятини текшириш учун аудиторлик ташкилотлари томонидан тегишли таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 12.2. Жамиятнинг 2017 йилги фаолиятини текшириш учун аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш масаласи жамият Кузатув кенгашининг навбатдаги мажлиси кун тартибида кўриб чиқиб тасдиқлансин.
13 13.1. Жамиятнинг кундалик хўжалик фаолиятига кирувчи битимларнинг рўйхати тасдиқлансин (рўйхат илова қилинади). 13.2. Жамиятнинг аффилланган шахслари рўйхати тасдиқлансин (рўйхат илова қилинади).
14 Эгаси ёки қонуний ҳуқуқий вориси, меросхўри томонидан талаб қилиб олинмаган 2012 – 2013 йиллар якуни бўйича ҳисобланган 46 134 663 сўм миқдордаги дивидендлар жамият ихтиёрида (фойдага олиш) қолдирилсин.
15 Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави ҳамда “Бошқарув ва ижроия органи аъзоларига ҳақ тўлаш” Тартиби тасдиқланмасин.
16 Жамиятнинг “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомларига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар тасдиқланмасин.
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах: Количество голосов:
Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции
количество тип
1 Зуфаров Ойбек Оқилжанович “Ўзпахтаёғ” АЖ 0 626 448
2 Умиров Дильшод Мўминович “Ўзпахтаёғ” АЖ 0 626 448
3 Акбаров Фарход Рахманалиевич “Ўзпахтасаноатэкспорт” ХК 0 626 448
4 Собиров Илхом Рахмонович “Ўзпахтасаноатэкспорт” ХК 0 626 448
5 Қурбонов Аъзамжон Бешимович Давлат активларини бошқариш маркази булим бошлиги 0 626 448
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Сапарбаев Мансурбек Бахтиярович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Исмаилов Уктам Муратович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Сидиков Музаффар Жанабаевич

Полезные ссылки